Aftrekbare kosten

In dit artikel vind je een lijst met kosten die je als ondernemer kunt aftrekken van je btw-aangifte en winstbelasting. Het gaat om algemene principes. Elke situatie moet in de praktijk bekeken worden.

Overzicht

Relatiegeschenken

Onderdeel Winstbelasting Btw-aangifte
Algemene regel 50% aftrekbaar (ook op niet-aftrekbare btw). Btw is aftrekbaar voor 1 geschenk per kalenderjaar per handelsrelatie met een aankoop- of kostprijs < 50 EUR (excl. btw). Het bewijs van aflevering moet geleverd kunnen worden.

Opmerking: geen recht op aftrek indien twee of meer geschenken per eenheid < 50 EUR, samen > 50 EUR
aan dezelfde begiftigde worden gegeven en indien één handelsrelatie per jaar meer dan één geschenk ontvangt (geen recht op aftrek vanaf tweede geschenk).

Tabaksproducten en geestrijke dranken (+22°) 50% aftrekbaar. Btw niet aftrekbaar (ook niet bij < 50 EUR excl. btw).

Uitzondering geestrijke dranken, toch recht op aftrek indien:

 • bestemd voor wederverkoop;
 • bestemd om te worden verwerkt in spijzen en dranken voor de verkoop;
 • bestemd voor verbruik ter plaatse of om verwerkt te worden in spijzen en dranken voor verbruik ter plaatse.

Opmerking: wijn, champagne en porto worden niet aangemerkt als geestrijke dranken.

Buitenlandse zakenreis en geschenken 100% aftrekbaar zijn de geschenken overhandigd tijdens zakenreizen in het buitenland. Het heeft geen belang of de geschenken in België of in het buitenland gekocht zijn. Algemene regel.
Demonstratiekosten 100% aftrekbaar. Btw 100% aftrekbaar.
Reclameartikelen Naam van de schenker blijvend en opvallend vermeld, geringe waarde, op grote schaal verspreid en gebruiksartikel: 100% aftrekbaar (ongeacht of ze worden uitgedeeld aan bestaande of potentiële klanten). 100% aftrekbaar onder zelfde voorwaarden inkomstenbelasting.

Speciale regeling voor gezamenlijk aanbod.

Handelsmonsters / Stalen 100% aftrekbaar voor producten die de onderneming zelf verkoopt of produceert. Handelsmonsters: btw 100% aftrekbaar indien:

 • aard van de uitgedeelde goederen verschilt niet van de door de onderneming verkochte of vervaardigde goederen;
 • niet noodzakelijk in een speciale verpakking;
 • niet noodzakelijk met uitdrukkelijke verwijzing.

Opgepast: indien eenzelfde verpakking: bewijs van uitdeling!

Sponsoring 100% aftrekbaar indien u er reclame voor terugkrijgt. Sponsoring in geld:

 • met reclame als tegenprestatie: btw toepasselijk (tenzij gesponsorde = vrijgestelde of niet-btw-plichtige)
  btw op reclamefactuur aftrekbaar;
 • zonder tegenprestatie: geen btw-implicaties.
  Sponsoring in natura;
 • met reclame als tegenprestatie: ruil (wederzijdse) facturatie vereist met btw (tenzij vrijgesteld);
 • zonder tegenprestatie: btw-correctie op afgestaan goed.
Geschenkartikelen postorderbedrijven 100% aftrekbaar indien samen met de aankopen toegekend aan de klanten (Bergen 08/05/2009, “integrerend deel uitmakend van de verkoopstechniek”). Btw-aftrek afhankelijk van specifieke situatie.

Opgepast: regeling gezamenlijk aanbod.

Toegangskaarten en abonnementen op culturele en sportieve manifestaties toegekend aan zakenrelaties 100% aftrekbaar. Recht op toegang = dienst.

Btw-regels relatiegeschenken zijn hier niet op van toepassing.

Btw niet aftrekbaar.

Onthaal- en receptiekosten

Onderdeel Winstbelasting Btw-aangifte
Algemene regel 50% aftrekbaar (ook op niet-aftrekbare btw). Btw niet aftrekbaar.
Demonstratiekosten met eventuele uitdeling van handelsstalen – degustatiekosten voor eigen geproduceerde of verkochte goederen 100% aftrekbaar. Btw 100% aftrekbaar.
Promotie- evenementen zoals productlanceringen, opendeurdagen en demonstratiedagen 50% aftrekbaar

100% aftrek voor de eigenlijke kosten voor de showroom: afschrijving gebouw, lonen personeel, afschrijving meubilair, …

Naar aanleiding van een parlementaire vraag van 14 maart 2018, heeft de Minister van Financiën bevestigd dat de voorwaarden die gelden inzake btw voor wat betreft verkoopbevorderend event, voortaan ook voor vennootschapsbelasting zal gelden.

 • 100% aftrekbaar: “het event heeft hoofdzakelijk of rechtstreeks tot doel de klant in te lichten over het bestaan en de hoedanigheid van een product of dienst met als hoofdbedoeling de verkoop ervan te bevorderen”;
 • 50% aftrekbaar: evenement bedoeld om klantenrelaties te onderhouden maar geen rechtstreekse verkoop beogen.
 • Indien de gedane kosten ‘de directe verkoop beogen of worden gemaakt met het oog op de publiciteit voor welbepaalde producten en/of diensten’ → kosten van publiciteit: btw 100% aftrekbaar (in principe ook van toepassing op cateringkosten).
 • Maar bewijslast ligt bij de belastingplichtige: deze moet kunnen aantonen dat het wel degelijk om een publicitair event gaat waar zijn producten en/of diensten worden voorgesteld en gepromoot (aan de hand van een ‘publiciteitsdossier’).

 

VIP-arrangement
(bij sportieve of culturele manifestaties)
Onderscheid tussen:

 • kosten van toegang: 100% aftrekbaar als kan aangetoond worden dat de klanten worden uitgenodigd om niet alleen van het event te genieten, maar ook om publicitaire redenen (duidelijk zichtbare reclame);
 • kosten van ontvangst: in principe 50% aftrekbaar als receptiekosten. Indien echter verkoopbevorderend karakter kan aangetoond worden zou uitzonderlijk 100% aftrekbaarheid kunnen verdedigd worden.
De kosten voor de organisatie van of voor toegang tot een VIP-arrangement die een belastingplichtige maakt voor zakenrelaties, kwalificeren in principe als kosten van onthaal of als restaurant- en cateringkosten: btw 0% aftrekbaar.

Bij organisatie van het arrangement door de belastingplichtige zelf, is toch eventueel 100% btw-aftrek mogelijk, indien de gedane kosten ‘de directe verkoop beogen of worden gemaakt met het oog op de publiciteit voor welbepaalde producten en/ of diensten’ (in principe ook van toepassing op cateringkosten). De bewijslast ligt evenwel bij de belastingplichtige, die een sterk gefundeerd ‘publiciteitsdossier’ moet kunnen voorleggen.

Receptiekosten voor het geheel van het personeel georganiseerd ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, patroonsfeest, pensionering, … 100% aftrekbaar indien één maal per jaar, én voor alle personeelsleden én geringe waarde per personeelslid (tenzij voor pensionering). Gewone btw-regels van toepassing.
Voor btw geldt het volgende onderscheid:

 • kosten voor versiering (o.a. bloemen) en animatie: volledig aftrekbaar;
 • kosten aankoop sterke dranken, tabaksproducten en logies: geen recht op aftrek.

Voor maaltijden en dranken geldt het volgende onderscheid:

 • feest of receptie wordt voor het geheel verzorgd door de onderneming zelf (bereiding, opdienen van spijzen en dranken door eigen personeel): volledig aftrekbaar;
 • opdienen door een restauranthouder of traiteur van spijs en drank die door het personeel van de onderneming werden bereid: aftrek van btw op spijzen en dranken, geen recht op aftrek op de factuur van de restauranthouder of de traiteur;
 • opdienen door de restauranthouder of de traiteur van spijs en drank die hij bereid heeft met behulp van goederen die door de onderneming werden gekocht of onttrokken: idem als hiervoor;
 • opdienen door een restauranthouder of traiteur van spijzen en dranken die hij met eigen goederen heeft bereid: aftrek volledig uitgesloten.

Opmerking: geen recht op aftrek van btw indien echtgenoten aanwezig zijn (maaltijden, versiering, animatie, maaltijden, dranken, …

Huwelijksreceptie 50% aftrekbaar.

Opmerking: aftrekbaar ten belope van het beroepsgedeelte (te bewijzen o.m. via lijst uitgenodigde relaties).

Administratie: kosten van recepties
in de privésfeer (huwelijksrecepties) kunnen volgens de administratie geen beroepskarakter hebben (ook niet gedeeltelijk) (PV 751 dd. 20.10.1993, PV
dd. 24.11.1998 en PV 276 dd. 24.02.2004). Rechtspraak: aanvaardt wel het gedeeltelijk beroepskarakter van kosten van huwelijksrecepties en -feesten (Luik dd. 06.05.1992, Bergen dd. 18.04.1997, Gent dd. 17.06.2008 en dd. 02.02.2010).

Btw niet aftrekbaar.
Bloemen voor de versiering van bedrijfslokalen 100% aftrekbaar indien bureelruimte.

50% aftrekbaar indien ontvangstruimte voor derden.

Btw 100% aftrekbaar.

Ook voor goederen ter uitrusting (meubels, …) en versiering (bloemen, …) van burelen, wachtzalen en ontvangstzalen.

Bijdragen en lidgelden van serviceclubs Niet aftrekbaar, tenzij aangetoond wordt dat het lidmaatschap vereist is om contacten te leggen en relaties te onderhouden waaruit belastbare beroepsinkomsten kunnen voortkomen (dan 50% aftrekbaar als representatiekost). /

Restaurantkosten

Onderdeel Winstbelasting Btw-aangifte
Algemene regel 69% aftrekbaar (ook op niet-aftrekbare btw) Btw niet aftrekbaar.
Restaurantkosten:

 1. gemaakt voor het personeel
 2. dat buiten de onderneming belast is met een bepaalde levering van een goed of een dienst
100% aftrekbaar (indien prestatie van het betreffende personeel meer dan vijf uur per dag bedraagt). Btw 100% aftrekbaar mits correcte factuur op naam van de onderneming (een btw-bonnetje of GKS-ticket volstaat nooit – bewijs van link met levering van goed of dienstprestatie).
Doorgerekende kosten Principe: 69% – beperking bij degene die kost doorrekent.

Uitzondering: 69% – beperking bij diegene aan wie de kosten worden doorgerekend mits afzonderlijke melding op factuur / kopie restaurantnota toegevoegd.

100% aftrekbaar bij de uitreiker.

 • Doorgerekende kost = bijzaak bij hoofdhandeling:
  100% aftrekbaar voor ontvanger factuur (indien btw op hoofdprestatie aftrekbaar is); niet aftrekbaar voor uitreiker factuur.
 • Doorgerekende kost als dusdanig: niet aftrekbaar voor ontvanger factuur, 100% aftrekbaar voor uitreiker.
Verstrekken van sociale maaltijden aan het personeel in bedrijfsrestaurants 100% aftrekbaar, als tussenkomst personeelslid minstens 1,09 EUR bedraagt.

Indien bijdrage minder dan 1,09 EUR: verworpen gedeelte is gelijk aan 1,09 EUR min de werknemersbijdrage x het aantal maaltijden (niet aftrekbaar als sociaal voordeel).

De onderneming wordt geacht de activiteit van restauranthouder te vervullen:

 • btw verschuldigd over het verstrekken van maaltijden;
 • btw 100% aftrekbaar op de uitgaven.
Maaltijden in bedrijfsrestaurant voorbehouden aan kaderleden en/of zakenrelaties 69% aftrekbaar

tenzij volledige kostprijs wordt doorgerekend aan de verkrijger, dan 100% aftrekbaar.

Kaderleden: volgen de regeling voor personeelsleden.
Zakenrelaties:

 • indien geen vergoeding wordt gevraagd: btw niet aftrekbaar of belastbare onttrekking aangeven;
 • indien vergoeding wordt betaald: btw verschuldigd over vergoeding en recht op aftrek van de btw.
Restaurantkosten voor het geheel van het personeel georganiseerd ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, patroonsfeest, pensionering, huldiging, … 100% aftrekbaar indien één maal per jaar (tenzij voor pensionering) en indien voor ‘alle’ personeelsleden en geringe waarde per personeelslid.

Zo niet: 100% te verwerpen als sociaal voordeel.

Btw niet aftrekbaar, aangezien buiten de onderneming.
Restaurantkosten in het kader van een seminarie, studiedag, colloquium, … 69% aftrekbaar indien deze restaurantkosten op de factuur zijn afgescheiden van de andere kosten voor het seminarie (indien er geen uitsplitsing is gebeurd, gevaar dat volledige factuur aan aftrekbeperking zal onderworpen worden). Btw op de lunch niet aftrekbaar. Btw op seminarie aftrekbaar indien afzonderlijk vermeld.
Restaurantkosten begrepen in hotelrekeningen 69% aftrekbaar indien restaurantkosten duidelijk gesplitst zijn op de hotelrekening (Indien er geen uitsplitsing is gebeurd, gevaar dat volledige rekening aan aftrekbeperking zal onderworpen worden). Btw niet aftrekbaar, uitgezonderd:

 • maaltijdkosten gemaakt door personeelsleden die buiten de onderneming belast zijn met een levering of een dienstverrichting;
 • maaltijdkosten worden als dusdanig doorgerekend.
  Voorwaarde: de onderneming dient te beschikken over een geldige, originele factuur op haar naam.
Restaurantkosten bij culturele of sportieve manifestaties 69% aftrekbaar.

De kosten van toegangskaarten en abonnementen op culturele en sportieve manifestaties (eventueel in loges of business- seats) die ondernemingen aan zakenrelaties schenken, worden gelijkgesteld met reclamekosten en zijn voor 100% aftrekbaar (voorwaarde: naam onderneming moet duidelijk aanwezig zijn).

Btw niet aftrekbaar (zie evenwel opmerking bij promotie- evenementen en cateringkosten).
Vertegenwoordigers voedingssector 100% aftrekbaar (bewijs in het kader
van relatie leverancier-klant) in geval van vertegenwoordiger van firma die producten verkoopt of verdeelt die bestemd zijn voor menselijke consumptie en die kunnen worden verbruikt tijdens een diner met mogelijke klant.
Btw niet aftrekbaar.
Huwelijksfeest 69% aftrekbaar voor restaurantkosten.

Opmerking: aftrekbaar ten belope van beroepsgedeelte (te bewijzen o.m. via lijst uitgenodigde relaties).

Btw niet aftrekbaar.
Restaurantkosten in het buitenland 69% aftrekbaar. Btw recupereerbaar volgens de in het buitenland geldende regels en beperkingen.

Kosten personenwagens

Onderdeel Winstbelasting Btw-aangifte
Algemene regel Personenwagens

Voor nieuwe wagens aangekocht vanaf 01/04/2007 of algemeen vanaf 01/04/2008: aftrekbaarheid in functie van CO2-uitstoot:

CO2-uitstoot Aftrek
Diesel Benzine %
≤ 105 g ≤ 120 g 90
106 g tot 115 g 121 g tot 130 g 80
116 g tot 145 g 131 g tot 160 g 75
146 g tot 175 g 161 g tot 190 g 70
> 175 g > 190 g 60

Vanaf 01/01/2010:

CO2-uitstoot Aftrek
Diesel Benzine %
0 g 0 g 120
≤ 60 g ≤ 60 g 100
61 g tot 105 g 61 g tot 105 g 90
106 g tot 115 g 106 g tot 125 g 80
116 g tot 145 g 126 g tot 155 g 75
146 g tot 170 g 156 g tot 180 g 70
171 g tot 195 g 181 g tot 205 g 60
> 195 g > 205 g 50

Het laagste aftrekpercentage is ook van toepassing indien geen gegevens betreffende CO2-uitstootgehaltes beschikbaar zijn bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen.

Voor voertuigen die een uitstoot
hebben van 0 gram CO2 per kilometer, geldt een aftrekbaarheid van 120% (de onaantastbaarheidsvoorwaarde dient te worden voldaan voor wat betreft de extra 20% bovenop de geboekte kosten).

Het voordeel alle aard voor personenwagens mag nog steeds in mindering worden gebracht van de niet-aftrekbare kosten personenwagens:

 • 30% in mindering te brengen van brandstofkosten
 • 70% in mindering te brengen van overige verworpen autokosten

Voor voordelen van alle aard vanaf 1/1/2012 tot en met 31/12/2016: “als beroepskosten worden niet aangemerkt: de kosten van personenwagens ten belope van 17% van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig”.

Voor voordelen van alle aard vanaf 1/1/2017: als beroepskosten worden niet aangemerkt:

 • de kosten van personenwagens ten belope van 17% van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig
 • de kosten van personenwagens ten belope van 40% van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig indien de vennootschap de brandstofkosten verbonden aan het persoonlijk gebruik van de wagen ook ten laste neemt.

Vanaf 1 januari 2017 mag de eigen bijdrage die de genieter betaalt, niet langer in mindering gebracht worden om het bedrag van de (17% of 40%) verworpen uitgave te berekenen.

Deze niet aftrekbare kosten vormen een minimum belastbare basis. Dit kan aanleiding geven tot het ontstaan van een fiscaal verlies of tot een verhoging van fiscale verliezen.

Personenwagens

Btw max. 50% aftrekbaar.

 • aftrekbaarheid is beperkt tot het beroepsgebruik met een maximum van 50%;
 • wijziging van de verhouding privé / beroepsgebruik kan implicaties hebben op het recht op aftrek;
 • indien er een vergoeding betaald wordt die beantwoordt aan de normale waarde: 50% recht op aftrek;
 • indien er geen vergoeding betaald wordt:
  3 methodes voor berekening beroepsgebruik (uitz. lichte vrachtwagens):

  • Methode 1: Werkelijk beroepsgebruik Rittenadministratie per vervoermiddel (manueel of geautomatiseerd).
  • Methode 2: Semi-forfait
   % privé = (afstand woon-werk x 2 x 200 + 6000) / totaal aantal gereden km’s.
  • Methode 3: Algemene forfait van 35%. Keuze geldt tot 31/12, derde jaar volgend op het jaar van eerste toepassing.

Opgelet: methodes 1 en 2 mogen gecombineerd worden, de keuze voor één van voornoemde methodes geldt voor het volledig kalenderjaar. Er mag een globaal gemiddeld percentage per categorie voertuigen berekend worden (wel gedurende 4 jaar blijven werken met gemiddelde).

Lichte vrachtwagens

Voor fiscale lichte vrachten beoogd door artikel 4§2, WIGB worden 2 methodes voorgesteld:

 • Methode 1: werkelijk beroepsgebruik. Rittenadministratie per vervoermiddel (manueel of geautomatiseerd).
 • Methode 4: algemeen forfait van 85% voor lichte vrachtwagens die overwegend beroepsmatig worden gebruikt. Keuze geldt tot 31/12, derde jaar volgend op jaar van eerste toepassing.

Opgelet: methode 1 en 4 mogen niet gecombineerd worden. Algemeen forfait van 35% indien overwegend privé.

Alarminstallaties, lpg-installatie, airco, navigatiesysteem, autoradio, trekhaak, … Beperkt aftrekbaar in functie van CO2- uitstoot. Aftrekbaarheid is beperkt tot het beroepsgebruik met een maximum van 50%.

De aftrekbeperking van 50% geldt niet voor de mobiele gps- toestellen.

Het aanbrengen van publiciteit, reclameteksten (met verf of met niet- afneembare panelen) Beperkt aftrekbaar in functie van CO2- uitstoot. Btw 100% aftrekbaar.
Brandstof (en additieven) 75% aftrekbaar vanaf 01/01/2010. Aftrekbaarheid is beperkt tot het beroepsgebruik met een maximum van 50%.
Financieringslasten 100% aftrekbaar. Aftrekbaarheid is beperkt tot het beroepsgebruik met een maximum van 50%.
Parkeergelegenheid voor cliënten, leveranciers en personeel 100% aftrekbaar, bij parkeergelegenheid voor personeel: in principe vereist dat voertuigen toebehoren aan personeel (indien parking voor personeel met bedrijfswagen: beperkt aftrekbaar in functie van CO2-uitstoot). Btw 100% aftrekbaar.
Parkeren: betaaltickets (huur parking klanten, personeel) beperkt aftrekbaar in functie van CO2- uitstoot. Btw 100% (indien document alle wettelijke vereiste vermeldingen omvat).
Parkeren: “opteren voor dagtarief” en betaaltickets (huur parking personeel) beperkt aftrekbaar in functie van CO2- uitstoot. Zie boeten.
Taxikosten 75% aftrekbaar. Btw 100% aftrekbaar (indien beroepsmatig).

Opmerking: geen recht op aftrek indien aangemerkt als kosten van onthaal.

Huur, leasing, renting, e.d. Beperkt aftrekbaar in functie van CO2- uitstoot (met uitzondering van brandstof, financieringslasten en mobilofoon).

Opmerking: financiële lasten bij renting enkel 100% aftrekbaar indien contract over min. 24 maanden en afzonderlijk vermeld worden op de factuur.

Aftrekbaarheid is beperkt tot het beroepsgebruik met een maximum van 50%.
Doorgerekende kosten Beperkt aftrekbaar in functie van CO2-uitstoot in hoofde van uitreiker van de factuur, 100% aftrekbaar in hoofde van de ontvanger van de factuur (ook indien de autokosten afzonderlijk vermeld worden). Uitreiker van de factuur: btw 50% aftrekbaar.

Ontvanger van de factuur:

 • doorgerekende kost = bijzaak bij hoofdhandeling: 100% aftrekbaar;
 • doorgerekende kost als dusdanig: aftrekbaar in functie van het beroepsgebruik met een maximum van 50% ;
 • Opmerking: de aankoop van of diensten met betrekking
  tot personenwagens bij verhuur tussen verbonden ondernemingen is 100% aftrekbaar in hoofde van de verhuurder als het een geregelde activiteit van de verhuurder is.
Meerwaarden op personenwagens Beperkt belastbaar % = totaal van vóór verkoop fiscaal aangenomen afschrijvingen / totaal geboekte afschrijvingen (gespreide taxatie kan mits > 5 jaar in gebruik + herbelegging). /
Minderwaarden op personenwagens beperkt aftrekbaar % = totaal van vóór verkoop fiscaal aangenomen afschrijvingen / totaal geboekte afschrijvingen. /
Buitenlandse autokosten beperkt aftrekbaar in functie van CO2- uitstoot. Btw recupereerbaar volgens de in het buitenland geldende regels en beperkingen.
Terugbetaling autokosten aan werknemers of bestuurders/zaakvoerders 30% wordt verondersteld brandstofkosten te vertegenwoordigen (75% aftrekbaar), overige 70% beperkt aftrekbaar in functie van CO2- uitstoot.

Indien terugbetaalde kosten als VAA worden aangemerkt of terugbetaling kosten woon- werk (op loonfiche staan!): 100% aftrekbaar.

/

Gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen andere dan vervoermiddelen

Onderdeel Winstbelasting Btw-aangifte
GSM, laptop, tablet Aftrekbaarheid is beperkt tot het beroepsgebruik.
Tolerantie algemeen forfait: 75% btw aftrekbaar.Keuze algemeen forfait toe te passen op alle bedrijfsmiddelen andere dan vervoersmiddelen.

Boeten

Onderdeel Winstbelasting Btw-aangifte
Algemene regel Niet aftrekbaar. /
Proportionele boeten btw 100% aftrekbaar. /
Boete als VAA aangemerkt voor genieter 100% aftrekbaar. /
Parkeerboete, verkeersboete, minnelijke schikking Niet aftrekbaar. /
Parkeerretributie: “opteren voor dagtarief” Dit is geen boete maar autokost. /
Verkeersboeten van personeel Niet aftrekbaar (+ risico-aanslag geheime / commissielonen).

Wel aftrekbaar indien deze opgenomen wordt als een voordeel alle aard op de fiche van de werknemer.

/
Boete laattijdige neerlegging jaarrekening 100% aftrekbaar vanaf 2006; heeft niet langer karakter van ‘boete’. /

Sociale voordelen

Onderdeel Winstbelasting Btw-aangifte
Algemene regel In de regel niet aftrekbaar. Btw niet aftrekbaar indien privatief karakter, btw aftrekbaar indien collectief karakter (cf. directe belastingen).
Kosteloze verstrekking van soep, koffie, frisdrank, fruit aan het personeel tijdens de werkuren 100% aftrekbaar. Btw 100% aftrekbaar (btw niet aftrekbaar op broodjes, koeken, yoghurt, energierepen, etc.).
Bedrijfsrestaurant (sociale maaltijden voor personeelsleden) Verworpen gedeelte is gelijk aan 1,09 EUR min de werknemersbijdrage x het aantal maaltijden. Btw verschuldigd op de prijs betaald door het personeel, eventueel vervangen door of verhoogd met het voordeel van alle aard → btw 100% aftrekbaar.
Gezelschapsreizen van maximaal 1 dag voor het personeel 100% aftrekbaar. Btw 100% aftrekbaar, indien collectief sociaal voordeel.
Occasioneel gebruik van accommodatie van de onderneming door personeelsleden voor sport, cultuur of vrijetijdsbesteding 100% aftrekbaar. Btw 100% aftrekbaar, indien collectief sociaal voordeel.
Specifieke beroepsopleiding voor personeel 100% aftrekbaar. Btw 100% aftrekbaar.
Gratis woon- werkverkeer voor personeelsleden per autocar 120% aftrekbaar. Btw 100% aftrekbaar.
Bedrijfsfiets 120% aftrekbaar: kosten om onroerend goed te verwerven / bouwen bestemd als fietsenstalling en kosten gedaan om fietsen te verwerven, onderhouden en herstellen die ter beschikking gesteld worden van personeelsleden (die de fiets gebruiken voor woon-werkverplaatsingen). Aftrekbaarheid is beperkt tot het beroepsgebruik.
Huwelijkspremie (in natura, in contanten of in betaalbons) 100% aftrekbaar, in de mate dat de premie niet meer bedraagt dan 200 EUR (ook geldig naar aanleiding van verklaring van wettelijk samenwonen). /
Maaltijdcheques Werkgeverstussenkomst is ten belope
van 2 EUR per cheque aftrekbaar voor zover de maximale werkgeverskost niet meer bedraagt dan 6,91 EUR per cheque (voor maaltijdcheques vanaf 1/1/2016).
De tussenkomst van de werknemer / bedrijfsleider moet minimum 1,09 EUR per cheque bedragen.Opgelet: een maaltijdcheque mag
niet gecumuleerd worden met een onkostenvergoeding voor een zelfde maaltijd voor dezelfde dag.
Btw aangerekend over de commissie van de uitreikende firma is 100% aftrekbaar.
Geschenken aan personeel (sociaal en collectief)
(in natura, in contanten of in betaalbons)
Niet aftrekbaar voor werkgever tenzij voor alle personeelsleden en:

 • maximum 35 EUR per jaar en per werknemer n.a.v. Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar of jaarlijkse speciale gebeurtenis (bv. verjaardag). Bij Sinterklaas of ander feest van dezelfde sociale aard (vb. verjaardag kind): + 35 EUR per KTL;
 • maximum 105 EUR per jaar en per werknemer toegekend bij eervolle onderscheiding;
 • minimum 105 EUR en maximum 35 EUR per volledig dienstjaar bij pensionering van een werknemer (opgelet: er geldt een absoluut maximum van 875 EUR op het vlak van de sociale zekerheid).
Btw niet aftrekbaar voor werkgever tenzij voor alle personeelsleden of voor alle kinderen van een vooraf bepaalde leeftijdscatergorie en 1 geschenk < 50 EUR (excl. btw) per begunstigde per kalenderjaar.

Indien meerdere geschenken met waarde < 50 EUR: slechts btw-aftrek voor een van de geschenken.

Sport- en cultuurcheques Vrijgesteld sociaal voordeel voor werknemer / bedrijfsleider, indien:

 • toekenning vervat in CAO of individuele overeenkomst;
 • cheques op naam van werknemer / bedrijfsleider;
 • cheques 15 maand geldig (van 1 juli tot 30
  september);
 • totaal bedrag max. 100 EUR per jaar, per werknemer / bedrijfsleider;
 • niet in geld omwisselbaar;
 • niet ter vervanging van loon.

Niet aftrekbaar voor werkgever.

/
Ecocheques Vrijgesteld sociaal voordeel voor werknemer / bedrijfsleider indien:

 • toekenning vervat in CAO of individuele overeenkomst;
 • overeenkomst moet hoogste nominale waarde van cheque bepalen, met max.
  van 10 EUR per cheque, samen met de frequentie van toekenning ervan gedurende een kalenderjaar;
 • cheques op naam van werknemer / bedrijfsleider;
 • cheques max. 24 maand geldig;
 • enkel voor aankoop producten en diensten met ecologisch karakter;
 • totaal bedrag max. 250 EUR per jaar, per werknemer / bedrijfsleider;
 • niet in geld omwisselbaar;
 • niet ter vervanging van loon.

Cumulatief (zoniet wordt “voor de totaliteit” als belastbaar voordeel alle aard aangemerkt).

Niet aftrekbaar voor werkgever.

/
Anciënniteitspremie (in natura, in contanten of in betaalbons) Vrijgesteld sociaal voordeel voor werknemer, indien maximaal twee maal per loopbaan toegekend:

 • eerste maal ten vroegste in kalenderjaar waarin de werknemer 25 jaar in dienst is bij de werkgever en maximaal één keer de bruto maandwedde van de werknemer (vóór aftrek sociale zekerheidsbijdragen) of maximum één keer het gemiddelde brutobedrag van een maandwedde in de onderneming;
 • tweede maal ten vroegste in kalenderjaar waarin de werknemer 35 jaar in dienst is
  bij de werkgever en maximaal twee keer
  de bruto maandwedde van de werknemer (vóór aftrek sociale bijdragen) of maximum twee keer het gemiddelde brutobedrag van een maandwedde in de onderneming

Bij overschrijding grensbedragen wordt enkel het overschrijdende gedeelte belast bij de werknemer.
Niet aftrekbaar voor werkgever (indien vrijgesteld sociaal voordeel voor werknemer).

Indien voorwaarden niet vervuld:

 • belastbaar voordeel alle aard voor de werknemer;
 • aftrekbare beroepskost voor de werkgever.
/

Kunstwerken

Onderdeel Winstbelasting Btw-aangifte
Algemene regel Niet aftrekbaar. Btw niet aftrekbaar indien beleggingsobject, waarvan de waarde niet daalt door gebruik. Opmerking: indien geen recht op aftrek, dan latere doorverkoop zonder btw mogelijk.

Onredelijke uitgaven

Onderdeel Winstbelasting Btw-aangifte
Algemene regel Niet aftrekbaar (feitenkwestie). Btw niet aftrekbaar (feitenkwestie – beroepsgebruik!).

Niet-specifieke beroepskledij

Onderdeel Winstbelasting Btw-aangifte
Algemene regel Niet aftrekbaar tenzij het specifieke beroepskledij betreft, opgelegd door bijvoorbeeld de arbeidsreglementering.

Echter kledij die in het privéleven doorgaans als stads-, avond-, ceremonie-, reis- of vrijetijdskledij wordt aangemerkt en als zodanig dient, is uitgesloten.

Btw niet aftrekbaar tenzij de door de belastingplichtige uitgeoefende activiteit echter het gebruik van specifieke beroepskleding nodig maakt die, gelet op de aard ervan of de omstandigheden waarin deze moet worden gedragen, zich niet leent tot privégebruik.

Wanneer een productiemaatschappij kledij aankoopt die daadwerkelijk gebruikt wordt als kostuum tijdens opnamen dan wordt het professionele karakter van de kledij aanvaard (Beslissing nr. E.T. 118.072 dd. 24.02.2011).

Intresten

Onderdeel Winstbelasting Btw-aangifte
Algemene regel In de regel aftrekbaar. /
Overdreven interesten De betaalde interesten op voorschotten van bepaalde personen (bedrijfsleiders, aandeelhouders, hun echtgenoten of wettelijke samenwonende partners en hun minderjarige niet-ontvoogde kinderen) wordt als beroepskost verworpen in de mate dat hij de marktrente te boven gaat, of in de mate dat de 1/1 ratio overschreden wordt.

De “marktrente” moet voor elke kredietverrichting afzonderlijk worden bepaald, rekening houdend met de aard van het krediet (lening, deposito, enz.), het bedrag, de looptijd en het risico dat voor de verstrekker uit het krediet voortvloeit.

De 1/1 ratio houdt in dat de rentegevende lening niet hoger mag zijn dan de som van:

 • de belaste reserves bij het begin van het belastbare tijdperk;
 • het gestort kapitaal bij het einde van het belastbaar tijdperk.
/
Thin cap Interesten die betrekking hebben op het gedeelte van de leningen die de ‘debt- equity’verhouding van 1/5 overschrijden, worden verworpen als de werkelijke verkrijger van de interesten niet onderworpen is
aan de inkomstenbelasting of als zijn interestinkomsten onderworpen zijn aan een aanzienlijk gunstiger fiscaal regime dan het Belgische, of als deze een lid is van dezelfde groep als de schuldenaar (verbonden vennootschappen);énindien en in de mate dat het totaal bedrag van de leningen groter is dan vijf maal de som van:

 • de belaste reserves bij het begin van het belastbare tijdperk;
 • het gestort kapitaal bij het einde van het belastbaar tijdperk.
/

Bron: www.deloitteprivate.be

Niet gevonden wat je zocht?

E-mail [email protected]